Shanghai
Shanghai

Dancers at People's Park Shanghai

Location: Shanghai, China

Photographer: Jeff Henley

Shanghai

Dancers at People's Park Shanghai

Location: Shanghai, China

Photographer: Jeff Henley