Shanghai
Shanghai

Shanghai, from the Bund at night

Location: Shanghai

Photographer: Jef Henley

Shanghai

Shanghai, from the Bund at night

Location: Shanghai

Photographer: Jef Henley